Toekomst Dominicus College

Financieel onderzoek naar toekomst Dominicus College afgerond

-15 september 2021-

 

Het onderzoek naar de financiële haalbaarheid van een zelfstandig voortbestaan van het Dominicus College is afgerond. Het onderzoek werd gedaan naar aanleiding van het intentiebesluit van het College van Bestuur om een fusie te realiseren met het Kandinsky College Nijmegen. De resultaten van het onderzoek laten in de nabije toekomst en op de langere termijn een aanzienlijk en structureel tekort zien. Het College van Bestuur ziet hiermee het zorgelijk financiële perspectief, dat een belangrijke aanleiding was voor het onderzoek naar de beoogde fusie, bevestigd.

 

Onderzoek

Het onderzoek naar de financiële haalbaarheid van een zelfstandig voortbestaan van het Dominicus College is uitgevoerd door advies- en onderzoeksbureau BMC, gesteund door een begeleidingsgroep met in- en externe financiële deskundigheid. Het bureau onderzocht verschillende prognoses van de leerlingendaling op hun validiteit, om op basis hiervan het financieel perspectief voor de school voor 2025 en daarna zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen. De meest valide gebleken prognose schetst een zeer zorgelijk toekomstperspectief voor de school.

 

Vervolg

Met het afronden van dit onderzoek eindigt de zogenaamde ‘tussenstap’ in het beoogde fusieproces. De komende weken verkent het College van Bestuur met verschillende betrokkenen de mogelijkheid om het haalbaarheidsonderzoek naar de fusie met het Kandinsky College Nijmegen te hervatten. Daarnaast betrekt het bestuur de resultaten van een tweede onderzoek bij afwegingen rond vervolgstappen. Dit onderzoek, waarbij ook de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van @voCampus betrokken is, bekijkt vanuit meerdere invalshoeken hoe wij in het zuid-westelijk deel van de regio tot een duurzaam en financieel gezond scholenaanbod kunnen komen. De resultaten hiervan zijn binnenkort bekend.

 

Achtergrond

De afgelopen jaren is de instroom van nieuwe leerlingen bij het Dominicus College flink gedaald. Deze daling zet zich, onder andere als gevolg van demografie, de komende jaren voort. In dat licht werd in de afgelopen jaren nagedacht over het toekomstperspectief van de school. In maart 2021 nam het College van Bestuur het intentiebesluit om een fusie te realiseren met het Kandinsky College Nijmegen. Op basis hiervan zou op korte termijn een haalbaarheidsonderzoek naar deze fusie worden opgestart. De beoogde fusie leidde tot veel onrust en vragen in de gelederen van het Dominicus College. Een belangrijke vraag die op tafel lag, was of een zelfstandig voorbestaan van het Dominicus College financieel haalbaar zou zijn. Om deze vraag zorgvuldig te kunnen onderzoeken, besloot het College van Bestuur een tussenstap te nemen in het fusieproces en een onafhankelijk onderzoek op te starten.

Bestuur @voCampus

Eindrapportage BMC:  Financiële analyse Dominicus College Toekomstperspectief als zelfstandige school

Stand van zaken

- 17 juni 2021 - 

Bij deze informeer ik u graag over de actuele stand van zaken met betrekking tot de onderzoeken die in gang zijn gezet naar aanleiding van het intentiebesluit van het bestuur om te fuseren met het Kandinsky College, genomen in maart 2021. 

Zoals voor de meivakantie is aangekondigd, loopt er op dit moment een onderzoek naar het bestaansrecht van het Dominicus College als zelfstandige school. We spreken hierbij over een tussenstap in het eventuele fusieproces. Deze tussenstap is nodig omdat een aantal ouders en personeelsleden heeft aangegeven dat tot dusver onvoldoende aangetoond is dat het Dominicus College geen zelfstandig bestaansrecht heeft. De uitslag van dit bestaansrechtonderzoek is relevant voor de verdere stappen richting een eventuele fusie. Naast het onderzoek dat in opdracht van het bestuur wordt uitgevoerd, laat ook de MR een onderzoek uitvoeren. We hopen zodoende tot een compleet en gedeeld toekomstbeeld te komen. 

Waar de MR en de schoolleiding elkaar in vinden, is dat we beide ons onderwijs, de begeleiding, de kwaliteit en de identiteit van de school willen behouden. Over de wijze waarop we dat in de toekomst denken te kunnen doen, verschillen wij op dit moment van mening en inzicht. 
 

Uitstel haalbaarheidsonderzoek

Het bestuur van het Dominicus College heeft in april 2021, met goedvinden van de schoolleiding, de intentie uitgesproken om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een fusie met het Kandinsky College, om de kwaliteiten van twee scholen te verenigen in één nieuwe school en daar een duurzame, financieel gezonde school met een eigen, nieuwe profilering van te maken. Het onderzoek hiernaar heet een haalbaarheidsonder-zoek. Dit onderzoek is uitgesteld vanwege de tussenstap. Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer beide onderzoeken (van de MR en het MT) naar het bestaansrecht zijn afgerond. Het onderzoek dat is opgestart vanuit het bestuur wordt uitgevoerd door BMC en wordt gevolgd door een onafhankelijke deskundige.
 

Leerlingen en ouders

In de tussentijd hebben de leerlingen uit de MR een informatiemoment gehad met hun achterban (de leerlingen uit alle leerjaren). Ook de teamcoördinatoren hebben gesprekken gehad met teamraden. Leerlingen hebben goede vragen gesteld en hun eventuele zorgen gedeeld. Maar het is duidelijk dat de meeste leerlingen op dit moment vooral bezig zijn met het afsluiten van dit schooljaar. De ouderraad heeft opheldering gevraagd en gekregen over een aantal zaken die onduidelijk waren. We hebben in goede sfeer met elkaar gesproken over de vragen en zorgen die er zijn. Komende week volgt een extra bijeenkomst waarin we verder met elkaar van gedachten wisselen.
 

Tot slot

We hebben er alle vertrouwen in dat er, wanneer de balans is opgemaakt, niet alleen duidelijkheid komt over de toekomst van de school, maar ook dat we in eenheid en met de energie en betrokkenheid die u van ons gewend bent, de nieuw gekozen koers kunnen inzetten. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte.

Dorine Pepping, rector

Tussenstap

- 30 april 2021 - 

Op 30 april 2021 is besloten om een tussenstap te nemen in het fusietraject. Naar aanleiding daarvan is onderstaand persbericht verspreid. De informatie in dit persbericht is nog niet verwerkt in de Q&A op deze pagina.

Dominicus College en Kandinsky College nemen tussenstap in fusietraject

De directies van het Dominicus College en het Kandinsky College en de besturen van de Scholengroep Rijk van Nijmegen en de Alliantie VO hebben gezamenlijk besloten om een tussenstap te nemen in het voorgenomen fusietraject van de genoemde scholen. Deze tussenstap dient om antwoord te geven op belangrijke vragen die leven binnen het Dominicus College, ten einde een constructieve en transparante samenwerking mogelijk te maken. 


Intentiebesluit

Op 24 maart j.l. maakten de besturen van de Scholengroep Rijk van Nijmegen en de Alliantie VO het intentiebesluit openbaar om een fusie te realiseren van het Dominicus College en het Kandinsky College. Directe aanleiding van deze fusie is het teruglopend aantal leerlingen op beide scholen en de wens om inhoudelijk samen te werken aan onderwijsontwikkeling, voor een sterkere profilering in de toekomst. Dit intentiebesluit heeft geleid tot onrust en vragen in de gelederen van het Dominicus College. Een belangrijke vraag die speelt, is of het mogelijk en wenselijk is om het Dominicus College op zelfstandige wijze te laten voortbestaan. Om antwoord te geven op deze cruciale vraag, wordt nu een tussenstap genomen in het fusieproces.


Uitstel onderzoeksfase

Na het intentiebesluit zou, zonder deze tussenstap, een gezamenlijke onderzoeksfase naar de haalbaarheid en wenselijkheid van deze fusie aanbreken. Deze gezamenlijke onderzoeksfase wordt een aantal weken uitgesteld. Deze tijd is nodig om binnen het Dominicus College tot een gedeeld beeld te komen over de ontwikkeling van de financiële situatie en de consequenties daarvan voor onderwijs en organisatie. Indien dit proces het intentiebesluit bevestigt, gaat de gezamenlijke onderzoeksfase van start. Het streven is om hier voor de zomervakantie uitsluitsel over te geven. 


Kandinsky College

Voor het Kandinsky College heeft deze tussenstap geen consequenties. Indien een gezamenlijke toekomst niet tot de mogelijkheden blijkt te behoren, wordt het Kandinsky College niet in haar ontwikkeling bedreigd. De vernieuwbouwplannen vinden doorgang en het profiel Life Science wordt ontwikkeld. Wel kan deze tussenstap leiden tot vertraging van het fusieproces. Beide scholen zien kans op een mooie, gezamenlijke toekomst. 

//Einde persbericht//

Onderzoek naar mogelijke fusie van het Dominicus College en het Kandinsky College

- 25 maart 2021 -

Het College van Bestuur van de Scholengroep Rijk van Nijmegen (SGRvN) en de Alliantie VO hebben de intentie uitgesproken om een fusie te realiseren van het Dominicus College en het Kandinsky College Nijmegen. Een onderzoek naar de haalbaarheid hiervan wordt momenteel gestart. De voorgenomen fusie is deels uit noodzaak geboren, maar biedt tevens vele ontwikkelkansen voor de toekomst.
 

Achtergrond

Al langere tijd hebben de middelbare scholen in Nijmegen en omgeving te maken met een demografische daling van het aantal leerlingen. Deze daling zet naar verwachting door tot 2030. Dit heeft tot gevolg dat schoolorganisaties in toenemende mate onder druk staan en dat het risico op verschraling van het onderwijsaanbod toeneemt. Tegen deze achtergrond kiezen de besturen ervoor om het samengaan van het Dominicus College en het Kandinsky College te onderzoeken. De schoolleiders zien hierin gezamenlijk ontwikkelkansen en hebben beide meer instroom nodig om het huidige rijke onderwijsaanbod te kunnen waarborgen.
 

Dominicus College

Het Dominicus College biedt onderwijs op havo- en vwo-niveau (atheneum en gymnasium). Het onderwijs is eigentijds en ambitieus. Door het aanbod van diverse keuzemogelijkheden zoals projecten, maatwerkuren en keuzeuren, krijgen leerlingen regie over hun eigen leerproces. De school heeft een stevige bètaprofilering en biedt versterkt talenonderwijs. Het Dominicus College heeft een speciale afdeling voor leerlingen met een fysieke beperking of chronische ziekte, de Monnikskap. De slogan luidt: Wijs de wereld in.
 

Kandinsky College

Het Kandinsky College biedt Nederlandstalig en tweetalig onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau (atheneum en gymnasium). Het onderwijs is stevig en innovatief, er is veel structuur en veel aandacht voor de groep. Er wordt veel aandacht besteed aan internationalisering en sport. Leerlingen leren in een veilige, uitdagende en sociale sfeer. Het Kandinsky College beschikt over een ruime, groene campus met veel buitensportfaciliteiten. De slogan luidt: Kandinsky College opent je wereld.
 

Aanvullen en versterken

Een delegatie van beide scholen heeft verkend hoe ze hun eigen, unieke meerwaarde kunnen inzetten voor een sterker toekomstperspectief. Daaruit blijkt dat het Dominicus College en het Kandinsky College elkaar aanvullen op onderwijsvisie en onderwijskundige ambities. De eerste verkenning bracht veel enthousiasme en vertrouwen in de mogelijkheden voor de toekomst. Het College van Bestuur ziet het samengaan van de scholen als kansrijk en van groot belang voor een gezond scholenpalet in Nijmegen en omgeving.
 

Onderzoeksfase

Wij staan aan het begin van de onderzoeksfase naar de haalbaarheid van het voornemen. In dit onderzoek wordt o.a. gekeken naar verwachte leerlingenaantallen, invulling van het onderwijs, betekenis voor de medewerkers, profilering van de school en aanpassing van het gebouw van het Kandinsky College aan de Malderburchtstraat. Het onderzoek en het eventuele fusieproces gaan enige tijd in beslag nemen. Het is de insteek dat er voor de huidige leerlingen en de leerlingen die starten in augustus 2021, de komende twee tot drie jaar niets verandert.
 

PowerPoint-presentatie

Meer informatie vindt u in de PowerPoint-presentatie die tijdens de informatie-avond van 8 april jl. is getoond aan de ouder(s)/verzorger(s). Tijdens de informatie-avond voor ouder(s)/verzorger(s) van de Monnikskap op 12 april jl. werd deze PowerPoint-presentatie getoond.

Vragen?

Hieronder vindt u een overzicht van de veel gestelde vragen. Heeft u verder nog vragen stuur dan een email naar postbus@dominicuscollege.nl

Q&A toekomst Dominicus College