Toekomst Dominicus College

De afgelopen jaren is het aantal leerlingen in de regio Nijmegen en het Land van Maas en Waal gedaald. De leerlingdaling speelt ook duidelijk in de regio Zuid- en West-Nijmegen, waar  het Dominicus College is gevestigd. Het Dominicus College heeft het aantal leerlingen dan ook sterk zien teruglopen. In dat licht wordt nagedacht over het toekomstperspectief van de school. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie.

Om meer inzicht te krijgen in de situatie heeft de Stichting @voCampus, het Bestuur waaronder het Dominicus College valt, een tweetal onderzoeken uit laten voeren:

Naar een duurzaam gezond scholenpalet in Zuid- en West-Nijmegen (oktober 2021)
Financiële analyse toekomstperspectief Dominicus College als zelfstandige school (september 2021)

 

Brief Bestuur: advies MR n.a.v. voorgenomen besluit

-2 december 2021-


Hierbij informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de toekomst van het Dominicus College. 
 

Voorafgaand

Op 15 oktober informeerden wij u over het voorgenomen besluit van het bestuur om het Dominicus College per 1 augustus 2024 te sluiten. Achtergrond van dit besluit is een leerlingendaling die opgevangen moet worden in de regio. Daar komt bij dat het Dominicus College een zorgelijke financiële toekomst heeft. Na een uitgebreid traject van overleg en onderzoek is het bestuur tot het voorgenomen besluit gekomen. Het voorgenomen besluit is met een uitgebreide onderbouwing voor advies voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. 


Advies

Dinsdag 30 november ontvingen wij een negatief advies van de MR op het voorgenomen besluit. Dit mede op basis van de resultaten van een door de MR georganiseerde digitale ouderraadpleging, en door het rapport van de Galan Groep, waarover u door de MR bent geïnformeerd. In dit rapport worden drie alternatieve scenario’s voor sluiting van het Dominicus College geopperd. De MR legt de wens op tafel om deze scenario’s verder te onderzoeken. 


Vervolgtraject

De komende periode zal het bestuur zich beraden op het advies en de aangedragen alternatieven. Wij gaan hierover op korte termijn opnieuw in gesprek met de MR, leerlingen, de Raad van Toezicht, collegabestuurders in de regio en rectoren van onze scholen, in het bijzonder de scholen die genoemd worden als (alternatieve) samenwerkings- of fusiepartner. Op basis van deze gesprekken zal het bestuur een vervolgbesluit nemen. 

De zorg voor leerlingen en de continuïteit van het onderwijs hebben voor ons prioriteit. Wij vinden het van groot belang dat de onzekerheid rondom de toekomst van de school zo snel mogelijk beëindigd wordt. Het bestuur bereidt zich voor op verschillende scenario’s. Zodra sprake is van een vervolgbesluit informeren wij u daarover. Daarbij zal ook worden ingegaan op wat deze besluitvorming voor uw kind kan betekenen. 


Tot slot

Wij realiseren ons dat de onrust binnen de school, de onzekerheid en de hoeveelheid informatie die u via verschillende kanalen ontvangt, veel vraagt van leerlingen en ouders. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om de komende tijd zoveel mogelijk ruimte te geven aan vragen en emoties, maar tegelijkertijd te blijven voorzien in een stevig onderwijsprogramma.Wij complimenteren de medewerkers van het Dominicus College voor de continuïteit die zij hierin bieden. De sit-in, door leerlingen georganiseerd op 30 november 2021, zien we als een uiting van grote betrokkenheid bij de school én een signaal waar we gehoor aan geven door in gesprek te gaan en heldere informatie te bieden. Dat zullen wij ook periodiek blijven doen. 

Mocht u meer informatie willen over de achtergronden van het voorgenomen besluit, dan verwijzen wij u naar de website van het Dominicus College. Daar kunt u onder het kopje ‘Toekomst Dominicus College’ onderzoeksresultaten vinden die meer inzicht bieden in de regionale uitdaging om teruglopende leerlingenaantallen op te vangen.

Han Elbers en Hans Schapenk, Bestuur @voCampus
 

Brief Bestuur: interim directie

-12 november 2021-


Op vrijdag 22 oktober heeft de MR van het Dominicus College een motie van wantrouwen afgegeven tegen het MT van de school. Hoewel het bestuur de motie van wantrouwen niet deelt, is besloten om nu te handelen in het belang van de leerlingen, de medewerkers en de voortgang van het onderwijs. Het bestuur heeft daarom, na overleg met de MR, besloten een interim-directie aan te stellen. Bij deze informeren wij u over de benoeming.


Samenstelling interim-directie

De directie bestaat uit drie personen en is gezamenlijk verantwoordelijk voor de opdracht. 


Rector: Gijs van Wijlen

Gijs van Wijlen heeft begin 2021 zijn loopbaan als rector van het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda beëindigd. Daarvoor vervulde hij rollen als docent, directielid en directeur op twee andere scholen. Hij is goed bekend met het soms specifieke karakter van een lyceum. Zijn benadering is sterk gericht op het realiseren van verbinding. 


Conrector, portefeuille bedrijfsvoering: Erick Loermans

Erick Loermans is sinds 2019 werkzaam als directeur van Kandinsky College Molenhoek. Daarvoor was hij ruim 6 jaar verbonden aan de Nijmeegse Scholengemeenschap (NSG), o.a. in de rol van directeur bedrijfsvoering en portefeuillehouder zorg. Erick Loermans is goed thuis in brede bedrijfsvoeringsvraagstukken en combineert zijn werkzaamheden met zijn huidige functie als directeur Kandinsky College Molenhoek.


Conrector, portefeuille personeel en organisatie: Ronald Bertram

Ronald Bertram is momenteel directeur Bestuurs- en servicebestuur binnen @voCampus. Daarvoor was hij ruim 12 jaar werkzaam als hoofd P&O bij bestuursbureau AlliantieVO. Ronald is zeer goed bekend met de HRM portefeuille op zowel regionaal, bestuurlijk, als schoolniveau. Hij richt zijn aandacht vooral op de medewerkers en op de organisatie(ontwikkeling). 

Wij betreuren de onrust, verdeeldheid en onzekerheid die ontstaan is op de school enorm en delen de zorgen die er leven rondom de voortgang van het onderwijs en het welbevinden van leerlingen en medewerkers. Wij stellen alles in het werk om de verbinding en de dialoog te herstellen, ongeacht besluiten over de toekomst van de school. Wij vertrouwen erop met deze interim-directie een stap te zetten in de juiste richting. 

Han Elbers en Hans Schapenk, Bestuur @voCampus
 

Brief Bestuur: Toekomst Dominicus College

-15 oktober 2021 - 


Op 15 september j.l. bent u geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek naar het financieel perspectief van het Dominicus College als zelfstandige school. Dit als tussenstap in het voorgenomen fusieproces met het Kandinsky College Nijmegen. Met deze brief informeren wij u over belangrijke bestuurlijke voornemens rond het Dominicus College en de andere scholen van @voCampus in Zuid- en West-Nijmegen. 


Achtergrond 

De afgelopen jaren is het aantal leerlingen in de regio Nijmegen en het Land van Maas en Waal gedaald. Deze daling zal de komende 5-10 jaar nog doorzetten. De leerlingdaling speelt ook duidelijk in de regio Zuid- en West-Nijmegen, waar drie @voCampus scholen gehuisvest zijn: het Dominicus College, het Kandinsky College Nijmegen en het Mondial College. Met name het Dominicus College heeft het aantal leerlingen sterk zien teruglopen en kent een zeer zorgelijk perspectief voor 2025 en verder. Voor zowel het Mondial College als het Kandinsky College Nijmegen geldt dat zij de ruimte krijgen zich verder te versterken om hun rijke onderwijsaanbod in de toekomst te behouden en te kunnen blijven ontwikkelen.


Dominicus College

In maart 2021 nam het College van Bestuur het intentiebesluit om een fusie te realiseren van het Dominicus College en het Kandinksy College Nijmegen. Deze nieuwe school zou gehuisvest worden in het schoolgebouw van het Kandinsky College aan de Malderburchtstraat, waar vanaf 2022 vernieuwbouw plaatsvindt. Dit intentiebesluit leverde binnen het Dominicus College veel onrust en vragen op, onder andere naar de mogelijkheid om zelfstandig te blijven voortbestaan. Een onafhankelijk onderzoek naar het financieel perspectief van de school onderstreept echter dat de financiële situatie zeer zorgelijk is. 

Adviesvraag MR

Op donderdag 14 oktober heeft het College van Bestuur een voorgenomen besluit tot beëindiging van de school per 1 augustus 2024 gedeeld met de MR. Vandaag is dit voorgenomen besluit formeel ter advisering voorgelegd aan de MR. Een zelfstandig voortbestaan van het Dominicus College na 1 augustus 2024 acht het College van Bestuur uitgesloten. Daarbij is het alsnog opstarten van het haalbaarheidsonderzoek naar een fusie met het Kandinsky College Nijmegen opgenomen als mogelijk  alternatief, mits daarvoor ook voldoende draagvlak bestaat bij de MR van het Kandinsky College. De MR heeft officieel zes weken de tijd om advies uit te brengen en ouders te raadplegen. Het College van Bestuur borgt dat de Monnikskap als specifieke afdeling van een reguliere VO-school vanaf 1 augustus 2024 blijft voortbestaan. 


Verhuizing Mondial College

De bestuurlijke voornemens om zowel de leerlingdaling in de regio Zuid- en West-Nijmegen op te vangen als bereikbaar te blijven voor alle leerlingen van Nijmegen en het Land van Maas en Waal, gaan echter verder dan de muren van het Dominicus College. Het Mondial College bestaat uit twee locaties: de Meeuwse Acker en Leuvensbroek. Het schoolgebouw van het Mondial College aan het Leuvensbroek is de komende jaren toe aan vervanging. Het biedt in de toekomst onvoldoende capaciteit en leent zich niet voor renovatie.Nieuwbouw is erg kostbaar. In het verlengde van het voorgenomen besluit rond het Dominicus College, dient zich een alternatief aan: de verhuizing van Mondial College Leuvensbroek per 1 augustus 2025 naar het gebouw van het Dominicus College aan de Energieweg in Nijmegen. De verhuizing zou gepaard gaan met grondige renovatie om het gebouw aan te laten sluiten bij het onderwijsprogramma van het Mondial College. Met deze verhuizing wordt een forse kostenbesparing gerealiseerd. Een andere belangrijke overweging van de verhuizing is dat @voCampus zo blijft voorzien in een goed bereikbare onderwijslocatie voor de leerlingen uit het Land van Maas en Waal.


Vervolg

Het bestuurlijk perspectief om in Zuid- en West-Nijmegen twee scholen de ruimte te geven zich verder te ontwikkelen, in dat kader het Dominicus College als zelfstandige school te beëindigen en het Mondial College Leuvensbroek te verhuizen naar de Energieweg in Nijmegen, is donderdagavond 14 oktober voor advies voorgelegd aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van @voCampus. De keuze om de gevolgen van leerlingdaling op te vangen door het aantal onderwijsplaatsen in dit deel van de regio structureel te verminderen, draagt immers bij aan het afvlakken van de leerlingdaling en vermindering van de druk op de meeste andere @voCampus scholen. En daarmee aan een gezond scholenaanbod in de regio. Er vindt nog overleg plaats met de medezeggenschapsraden en andere betrokkenen van de genoemde scholen, over de gevolgen voor leerlingen, ouders en medewerkers. Deze krijgen de grootste zorg en aandacht. 

Vanzelfsprekend houden wij u nauw op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 

Han Elbers en Hans Schapenk, Bestuur @voCampus


Eindrapportage BMC Naar een duurzaam gezond scholenpalet in Zuid- en West-Nijmegen 
 

Financieel onderzoek naar toekomst Dominicus College afgerond

-15 september 2021-

 

Het onderzoek naar de financiële haalbaarheid van een zelfstandig voortbestaan van het Dominicus College is afgerond. Het onderzoek werd gedaan naar aanleiding van het intentiebesluit van het College van Bestuur om een fusie te realiseren met het Kandinsky College Nijmegen. De resultaten van het onderzoek laten in de nabije toekomst en op de langere termijn een aanzienlijk en structureel tekort zien. Het College van Bestuur ziet hiermee het zorgelijk financiële perspectief, dat een belangrijke aanleiding was voor het onderzoek naar de beoogde fusie, bevestigd.

 

Onderzoek

Het onderzoek naar de financiële haalbaarheid van een zelfstandig voortbestaan van het Dominicus College is uitgevoerd door advies- en onderzoeksbureau BMC, gesteund door een begeleidingsgroep met in- en externe financiële deskundigheid. Het bureau onderzocht verschillende prognoses van de leerlingendaling op hun validiteit, om op basis hiervan het financieel perspectief voor de school voor 2025 en daarna zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen. De meest valide gebleken prognose schetst een zeer zorgelijk toekomstperspectief voor de school.

 

Vervolg

Met het afronden van dit onderzoek eindigt de zogenaamde ‘tussenstap’ in het beoogde fusieproces. De komende weken verkent het College van Bestuur met verschillende betrokkenen de mogelijkheid om het haalbaarheidsonderzoek naar de fusie met het Kandinsky College Nijmegen te hervatten. Daarnaast betrekt het bestuur de resultaten van een tweede onderzoek bij afwegingen rond vervolgstappen. Dit onderzoek, waarbij ook de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van @voCampus betrokken is, bekijkt vanuit meerdere invalshoeken hoe wij in het zuid-westelijk deel van de regio tot een duurzaam en financieel gezond scholenaanbod kunnen komen. De resultaten hiervan zijn binnenkort bekend.

 

Achtergrond

De afgelopen jaren is de instroom van nieuwe leerlingen bij het Dominicus College flink gedaald. Deze daling zet zich, onder andere als gevolg van demografie, de komende jaren voort. In dat licht werd in de afgelopen jaren nagedacht over het toekomstperspectief van de school. In maart 2021 nam het College van Bestuur het intentiebesluit om een fusie te realiseren met het Kandinsky College Nijmegen. Op basis hiervan zou op korte termijn een haalbaarheidsonderzoek naar deze fusie worden opgestart. De beoogde fusie leidde tot veel onrust en vragen in de gelederen van het Dominicus College. Een belangrijke vraag die op tafel lag, was of een zelfstandig voorbestaan van het Dominicus College financieel haalbaar zou zijn. Om deze vraag zorgvuldig te kunnen onderzoeken, besloot het College van Bestuur een tussenstap te nemen in het fusieproces en een onafhankelijk onderzoek op te starten.

Bestuur @voCampus

Eindrapportage BMC:  Financiële analyse Dominicus College Toekomstperspectief als zelfstandige school
 

Stand van zaken

- 17 juni 2021 - 

Bij deze informeer ik u graag over de actuele stand van zaken met betrekking tot de onderzoeken die in gang zijn gezet naar aanleiding van het intentiebesluit van het bestuur om te fuseren met het Kandinsky College, genomen in maart 2021. 

Zoals voor de meivakantie is aangekondigd, loopt er op dit moment een onderzoek naar het bestaansrecht van het Dominicus College als zelfstandige school. We spreken hierbij over een tussenstap in het eventuele fusieproces. Deze tussenstap is nodig omdat een aantal ouders en personeelsleden heeft aangegeven dat tot dusver onvoldoende aangetoond is dat het Dominicus College geen zelfstandig bestaansrecht heeft. De uitslag van dit bestaansrechtonderzoek is relevant voor de verdere stappen richting een eventuele fusie. Naast het onderzoek dat in opdracht van het bestuur wordt uitgevoerd, laat ook de MR een onderzoek uitvoeren. We hopen zodoende tot een compleet en gedeeld toekomstbeeld te komen. 

Waar de MR en de schoolleiding elkaar in vinden, is dat we beide ons onderwijs, de begeleiding, de kwaliteit en de identiteit van de school willen behouden. Over de wijze waarop we dat in de toekomst denken te kunnen doen, verschillen wij op dit moment van mening en inzicht. 
 

Uitstel haalbaarheidsonderzoek

Het bestuur van het Dominicus College heeft in april 2021, met goedvinden van de schoolleiding, de intentie uitgesproken om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een fusie met het Kandinsky College, om de kwaliteiten van twee scholen te verenigen in één nieuwe school en daar een duurzame, financieel gezonde school met een eigen, nieuwe profilering van te maken. Het onderzoek hiernaar heet een haalbaarheidsonder-zoek. Dit onderzoek is uitgesteld vanwege de tussenstap. Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer beide onderzoeken (van de MR en het MT) naar het bestaansrecht zijn afgerond. Het onderzoek dat is opgestart vanuit het bestuur wordt uitgevoerd door BMC en wordt gevolgd door een onafhankelijke deskundige.
 

Leerlingen en ouders

In de tussentijd hebben de leerlingen uit de MR een informatiemoment gehad met hun achterban (de leerlingen uit alle leerjaren). Ook de teamcoördinatoren hebben gesprekken gehad met teamraden. Leerlingen hebben goede vragen gesteld en hun eventuele zorgen gedeeld. Maar het is duidelijk dat de meeste leerlingen op dit moment vooral bezig zijn met het afsluiten van dit schooljaar. De ouderraad heeft opheldering gevraagd en gekregen over een aantal zaken die onduidelijk waren. We hebben in goede sfeer met elkaar gesproken over de vragen en zorgen die er zijn. Komende week volgt een extra bijeenkomst waarin we verder met elkaar van gedachten wisselen.
 

Tot slot

We hebben er alle vertrouwen in dat er, wanneer de balans is opgemaakt, niet alleen duidelijkheid komt over de toekomst van de school, maar ook dat we in eenheid en met de energie en betrokkenheid die u van ons gewend bent, de nieuw gekozen koers kunnen inzetten. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte.

Dorine Pepping, rector
 

Tussenstap

- 30 april 2021 - 

Op 30 april 2021 is besloten om een tussenstap te nemen in het fusietraject. Naar aanleiding daarvan is onderstaand persbericht verspreid. 

Dominicus College en Kandinsky College nemen tussenstap in fusietraject

De directies van het Dominicus College en het Kandinsky College en de besturen van de Scholengroep Rijk van Nijmegen en de Alliantie VO hebben gezamenlijk besloten om een tussenstap te nemen in het voorgenomen fusietraject van de genoemde scholen. Deze tussenstap dient om antwoord te geven op belangrijke vragen die leven binnen het Dominicus College, ten einde een constructieve en transparante samenwerking mogelijk te maken. 


Intentiebesluit

Op 24 maart j.l. maakten de besturen van de Scholengroep Rijk van Nijmegen en de Alliantie VO het intentiebesluit openbaar om een fusie te realiseren van het Dominicus College en het Kandinsky College. Directe aanleiding van deze fusie is het teruglopend aantal leerlingen op beide scholen en de wens om inhoudelijk samen te werken aan onderwijsontwikkeling, voor een sterkere profilering in de toekomst. Dit intentiebesluit heeft geleid tot onrust en vragen in de gelederen van het Dominicus College. Een belangrijke vraag die speelt, is of het mogelijk en wenselijk is om het Dominicus College op zelfstandige wijze te laten voortbestaan. Om antwoord te geven op deze cruciale vraag, wordt nu een tussenstap genomen in het fusieproces.


Uitstel onderzoeksfase

Na het intentiebesluit zou, zonder deze tussenstap, een gezamenlijke onderzoeksfase naar de haalbaarheid en wenselijkheid van deze fusie aanbreken. Deze gezamenlijke onderzoeksfase wordt een aantal weken uitgesteld. Deze tijd is nodig om binnen het Dominicus College tot een gedeeld beeld te komen over de ontwikkeling van de financiële situatie en de consequenties daarvan voor onderwijs en organisatie. Indien dit proces het intentiebesluit bevestigt, gaat de gezamenlijke onderzoeksfase van start. Het streven is om hier voor de zomervakantie uitsluitsel over te geven. 


Kandinsky College

Voor het Kandinsky College heeft deze tussenstap geen consequenties. Indien een gezamenlijke toekomst niet tot de mogelijkheden blijkt te behoren, wordt het Kandinsky College niet in haar ontwikkeling bedreigd. De vernieuwbouwplannen vinden doorgang en het profiel Life Science wordt ontwikkeld. Wel kan deze tussenstap leiden tot vertraging van het fusieproces. Beide scholen zien kans op een mooie, gezamenlijke toekomst. 

//Einde persbericht//

Onderzoek naar mogelijke fusie van het Dominicus College en het Kandinsky College

- 25 maart 2021 -

Het College van Bestuur van de Scholengroep Rijk van Nijmegen (SGRvN) en de Alliantie VO hebben de intentie uitgesproken om een fusie te realiseren van het Dominicus College en het Kandinsky College Nijmegen. Een onderzoek naar de haalbaarheid hiervan wordt momenteel gestart. De voorgenomen fusie is deels uit noodzaak geboren, maar biedt tevens vele ontwikkelkansen voor de toekomst.
 

Achtergrond

Al langere tijd hebben de middelbare scholen in Nijmegen en omgeving te maken met een demografische daling van het aantal leerlingen. Deze daling zet naar verwachting door tot 2030. Dit heeft tot gevolg dat schoolorganisaties in toenemende mate onder druk staan en dat het risico op verschraling van het onderwijsaanbod toeneemt. Tegen deze achtergrond kiezen de besturen ervoor om het samengaan van het Dominicus College en het Kandinsky College te onderzoeken. De schoolleiders zien hierin gezamenlijk ontwikkelkansen en hebben beide meer instroom nodig om het huidige rijke onderwijsaanbod te kunnen waarborgen.
 

Dominicus College

Het Dominicus College biedt onderwijs op havo- en vwo-niveau (atheneum en gymnasium). Het onderwijs is eigentijds en ambitieus. Door het aanbod van diverse keuzemogelijkheden zoals projecten, maatwerkuren en keuzeuren, krijgen leerlingen regie over hun eigen leerproces. De school heeft een stevige bètaprofilering en biedt versterkt talenonderwijs. Het Dominicus College heeft een speciale afdeling voor leerlingen met een fysieke beperking of chronische ziekte, de Monnikskap. De slogan luidt: Wijs de wereld in.
 

Kandinsky College

Het Kandinsky College biedt Nederlandstalig en tweetalig onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau (atheneum en gymnasium). Het onderwijs is stevig en innovatief, er is veel structuur en veel aandacht voor de groep. Er wordt veel aandacht besteed aan internationalisering en sport. Leerlingen leren in een veilige, uitdagende en sociale sfeer. Het Kandinsky College beschikt over een ruime, groene campus met veel buitensportfaciliteiten. De slogan luidt: Kandinsky College opent je wereld.
 

Aanvullen en versterken

Een delegatie van beide scholen heeft verkend hoe ze hun eigen, unieke meerwaarde kunnen inzetten voor een sterker toekomstperspectief. Daaruit blijkt dat het Dominicus College en het Kandinsky College elkaar aanvullen op onderwijsvisie en onderwijskundige ambities. De eerste verkenning bracht veel enthousiasme en vertrouwen in de mogelijkheden voor de toekomst. Het College van Bestuur ziet het samengaan van de scholen als kansrijk en van groot belang voor een gezond scholenpalet in Nijmegen en omgeving.
 

Onderzoeksfase

Wij staan aan het begin van de onderzoeksfase naar de haalbaarheid van het voornemen. In dit onderzoek wordt o.a. gekeken naar verwachte leerlingenaantallen, invulling van het onderwijs, betekenis voor de medewerkers, profilering van de school en aanpassing van het gebouw van het Kandinsky College aan de Malderburchtstraat. Het onderzoek en het eventuele fusieproces gaan enige tijd in beslag nemen. Het is de insteek dat er voor de huidige leerlingen en de leerlingen die starten in augustus 2021, de komende twee tot drie jaar niets verandert.
 

PowerPoint-presentatie

Meer informatie vindt u in de PowerPoint-presentatie die tijdens de informatie-avond van 8 april jl. is getoond aan de ouder(s)/verzorger(s). Tijdens de informatie-avond voor ouder(s)/verzorger(s) van de Monnikskap op 12 april jl. werd deze PowerPoint-presentatie getoond.

Vragen?

Hieronder vindt u een overzicht van de veel gestelde vragen. Heeft u verder nog vragen stuur dan een email naar postbus@dominicuscollege.nl
 

Toekomst Dominicus College

De afgelopen jaren is het aantal leerlingen in de regio Nijmegen en het Land van Maas en Waal gedaald. De leerlingdaling speelt ook duidelijk in de regio Zuid- en West-Nijmegen, waar  het Dominicus College is gevestigd. Het Dominicus College heeft het aantal leerlingen dan ook sterk zien teruglopen. In dat licht wordt nagedacht over het toekomstperspectief van de school. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie.

Om meer inzicht te krijgen in de situatie heeft de Stichting @voCampus, het Bestuur waaronder het Dominicus College valt, een tweetal onderzoeken uit laten voeren:

Naar een duurzaam gezond scholenpalet in Zuid- en West-Nijmegen (oktober 2021)
Financiële analyse toekomstperspectief Dominicus College als zelfstandige school (september 2021)

 

Brief Bestuur: advies MR n.a.v. voorgenomen besluit

-2 december 2021-


Hierbij informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de toekomst van het Dominicus College. 
 

Voorafgaand

Op 15 oktober informeerden wij u over het voorgenomen besluit van het bestuur om het Dominicus College per 1 augustus 2024 te sluiten. Achtergrond van dit besluit is een leerlingendaling die opgevangen moet worden in de regio. Daar komt bij dat het Dominicus College een zorgelijke financiële toekomst heeft. Na een uitgebreid traject van overleg en onderzoek is het bestuur tot het voorgenomen besluit gekomen. Het voorgenomen besluit is met een uitgebreide onderbouwing voor advies voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. 


Advies

Dinsdag 30 november ontvingen wij een negatief advies van de MR op het voorgenomen besluit. Dit mede op basis van de resultaten van een door de MR georganiseerde digitale ouderraadpleging, en door het rapport van de Galan Groep, waarover u door de MR bent geïnformeerd. In dit rapport worden drie alternatieve scenario’s voor sluiting van het Dominicus College geopperd. De MR legt de wens op tafel om deze scenario’s verder te onderzoeken. 


Vervolgtraject

De komende periode zal het bestuur zich beraden op het advies en de aangedragen alternatieven. Wij gaan hierover op korte termijn opnieuw in gesprek met de MR, leerlingen, de Raad van Toezicht, collegabestuurders in de regio en rectoren van onze scholen, in het bijzonder de scholen die genoemd worden als (alternatieve) samenwerkings- of fusiepartner. Op basis van deze gesprekken zal het bestuur een vervolgbesluit nemen. 

De zorg voor leerlingen en de continuïteit van het onderwijs hebben voor ons prioriteit. Wij vinden het van groot belang dat de onzekerheid rondom de toekomst van de school zo snel mogelijk beëindigd wordt. Het bestuur bereidt zich voor op verschillende scenario’s. Zodra sprake is van een vervolgbesluit informeren wij u daarover. Daarbij zal ook worden ingegaan op wat deze besluitvorming voor uw kind kan betekenen. 


Tot slot

Wij realiseren ons dat de onrust binnen de school, de onzekerheid en de hoeveelheid informatie die u via verschillende kanalen ontvangt, veel vraagt van leerlingen en ouders. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om de komende tijd zoveel mogelijk ruimte te geven aan vragen en emoties, maar tegelijkertijd te blijven voorzien in een stevig onderwijsprogramma.Wij complimenteren de medewerkers van het Dominicus College voor de continuïteit die zij hierin bieden. De sit-in, door leerlingen georganiseerd op 30 november 2021, zien we als een uiting van grote betrokkenheid bij de school én een signaal waar we gehoor aan geven door in gesprek te gaan en heldere informatie te bieden. Dat zullen wij ook periodiek blijven doen. 

Mocht u meer informatie willen over de achtergronden van het voorgenomen besluit, dan verwijzen wij u naar de website van het Dominicus College. Daar kunt u onder het kopje ‘Toekomst Dominicus College’ onderzoeksresultaten vinden die meer inzicht bieden in de regionale uitdaging om teruglopende leerlingenaantallen op te vangen.

Han Elbers en Hans Schapenk, Bestuur @voCampus
 

Brief Bestuur: interim directie

-12 november 2021-


Op vrijdag 22 oktober heeft de MR van het Dominicus College een motie van wantrouwen afgegeven tegen het MT van de school. Hoewel het bestuur de motie van wantrouwen niet deelt, is besloten om nu te handelen in het belang van de leerlingen, de medewerkers en de voortgang van het onderwijs. Het bestuur heeft daarom, na overleg met de MR, besloten een interim-directie aan te stellen. Bij deze informeren wij u over de benoeming.


Samenstelling interim-directie

De directie bestaat uit drie personen en is gezamenlijk verantwoordelijk voor de opdracht. 


Rector: Gijs van Wijlen

Gijs van Wijlen heeft begin 2021 zijn loopbaan als rector van het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda beëindigd. Daarvoor vervulde hij rollen als docent, directielid en directeur op twee andere scholen. Hij is goed bekend met het soms specifieke karakter van een lyceum. Zijn benadering is sterk gericht op het realiseren van verbinding. 


Conrector, portefeuille bedrijfsvoering: Erick Loermans

Erick Loermans is sinds 2019 werkzaam als directeur van Kandinsky College Molenhoek. Daarvoor was hij ruim 6 jaar verbonden aan de Nijmeegse Scholengemeenschap (NSG), o.a. in de rol van directeur bedrijfsvoering en portefeuillehouder zorg. Erick Loermans is goed thuis in brede bedrijfsvoeringsvraagstukken en combineert zijn werkzaamheden met zijn huidige functie als directeur Kandinsky College Molenhoek.


Conrector, portefeuille personeel en organisatie: Ronald Bertram

Ronald Bertram is momenteel directeur Bestuurs- en servicebestuur binnen @voCampus. Daarvoor was hij ruim 12 jaar werkzaam als hoofd P&O bij bestuursbureau AlliantieVO. Ronald is zeer goed bekend met de HRM portefeuille op zowel regionaal, bestuurlijk, als schoolniveau. Hij richt zijn aandacht vooral op de medewerkers en op de organisatie(ontwikkeling). 

Wij betreuren de onrust, verdeeldheid en onzekerheid die ontstaan is op de school enorm en delen de zorgen die er leven rondom de voortgang van het onderwijs en het welbevinden van leerlingen en medewerkers. Wij stellen alles in het werk om de verbinding en de dialoog te herstellen, ongeacht besluiten over de toekomst van de school. Wij vertrouwen erop met deze interim-directie een stap te zetten in de juiste richting. 

Han Elbers en Hans Schapenk, Bestuur @voCampus
 

Brief Bestuur: Toekomst Dominicus College

-15 oktober 2021 - 


Op 15 september j.l. bent u geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek naar het financieel perspectief van het Dominicus College als zelfstandige school. Dit als tussenstap in het voorgenomen fusieproces met het Kandinsky College Nijmegen. Met deze brief informeren wij u over belangrijke bestuurlijke voornemens rond het Dominicus College en de andere scholen van @voCampus in Zuid- en West-Nijmegen. 


Achtergrond 

De afgelopen jaren is het aantal leerlingen in de regio Nijmegen en het Land van Maas en Waal gedaald. Deze daling zal de komende 5-10 jaar nog doorzetten. De leerlingdaling speelt ook duidelijk in de regio Zuid- en West-Nijmegen, waar drie @voCampus scholen gehuisvest zijn: het Dominicus College, het Kandinsky College Nijmegen en het Mondial College. Met name het Dominicus College heeft het aantal leerlingen sterk zien teruglopen en kent een zeer zorgelijk perspectief voor 2025 en verder. Voor zowel het Mondial College als het Kandinsky College Nijmegen geldt dat zij de ruimte krijgen zich verder te versterken om hun rijke onderwijsaanbod in de toekomst te behouden en te kunnen blijven ontwikkelen.


Dominicus College

In maart 2021 nam het College van Bestuur het intentiebesluit om een fusie te realiseren van het Dominicus College en het Kandinksy College Nijmegen. Deze nieuwe school zou gehuisvest worden in het schoolgebouw van het Kandinsky College aan de Malderburchtstraat, waar vanaf 2022 vernieuwbouw plaatsvindt. Dit intentiebesluit leverde binnen het Dominicus College veel onrust en vragen op, onder andere naar de mogelijkheid om zelfstandig te blijven voortbestaan. Een onafhankelijk onderzoek naar het financieel perspectief van de school onderstreept echter dat de financiële situatie zeer zorgelijk is. 

Adviesvraag MR

Op donderdag 14 oktober heeft het College van Bestuur een voorgenomen besluit tot beëindiging van de school per 1 augustus 2024 gedeeld met de MR. Vandaag is dit voorgenomen besluit formeel ter advisering voorgelegd aan de MR. Een zelfstandig voortbestaan van het Dominicus College na 1 augustus 2024 acht het College van Bestuur uitgesloten. Daarbij is het alsnog opstarten van het haalbaarheidsonderzoek naar een fusie met het Kandinsky College Nijmegen opgenomen als mogelijk  alternatief, mits daarvoor ook voldoende draagvlak bestaat bij de MR van het Kandinsky College. De MR heeft officieel zes weken de tijd om advies uit te brengen en ouders te raadplegen. Het College van Bestuur borgt dat de Monnikskap als specifieke afdeling van een reguliere VO-school vanaf 1 augustus 2024 blijft voortbestaan. 


Verhuizing Mondial College

De bestuurlijke voornemens om zowel de leerlingdaling in de regio Zuid- en West-Nijmegen op te vangen als bereikbaar te blijven voor alle leerlingen van Nijmegen en het Land van Maas en Waal, gaan echter verder dan de muren van het Dominicus College. Het Mondial College bestaat uit twee locaties: de Meeuwse Acker en Leuvensbroek. Het schoolgebouw van het Mondial College aan het Leuvensbroek is de komende jaren toe aan vervanging. Het biedt in de toekomst onvoldoende capaciteit en leent zich niet voor renovatie.Nieuwbouw is erg kostbaar. In het verlengde van het voorgenomen besluit rond het Dominicus College, dient zich een alternatief aan: de verhuizing van Mondial College Leuvensbroek per 1 augustus 2025 naar het gebouw van het Dominicus College aan de Energieweg in Nijmegen. De verhuizing zou gepaard gaan met grondige renovatie om het gebouw aan te laten sluiten bij het onderwijsprogramma van het Mondial College. Met deze verhuizing wordt een forse kostenbesparing gerealiseerd. Een andere belangrijke overweging van de verhuizing is dat @voCampus zo blijft voorzien in een goed bereikbare onderwijslocatie voor de leerlingen uit het Land van Maas en Waal.


Vervolg

Het bestuurlijk perspectief om in Zuid- en West-Nijmegen twee scholen de ruimte te geven zich verder te ontwikkelen, in dat kader het Dominicus College als zelfstandige school te beëindigen en het Mondial College Leuvensbroek te verhuizen naar de Energieweg in Nijmegen, is donderdagavond 14 oktober voor advies voorgelegd aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van @voCampus. De keuze om de gevolgen van leerlingdaling op te vangen door het aantal onderwijsplaatsen in dit deel van de regio structureel te verminderen, draagt immers bij aan het afvlakken van de leerlingdaling en vermindering van de druk op de meeste andere @voCampus scholen. En daarmee aan een gezond scholenaanbod in de regio. Er vindt nog overleg plaats met de medezeggenschapsraden en andere betrokkenen van de genoemde scholen, over de gevolgen voor leerlingen, ouders en medewerkers. Deze krijgen de grootste zorg en aandacht. 

Vanzelfsprekend houden wij u nauw op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 

Han Elbers en Hans Schapenk, Bestuur @voCampus


Eindrapportage BMC Naar een duurzaam gezond scholenpalet in Zuid- en West-Nijmegen 
 

Financieel onderzoek naar toekomst Dominicus College afgerond

-15 september 2021-

 

Het onderzoek naar de financiële haalbaarheid van een zelfstandig voortbestaan van het Dominicus College is afgerond. Het onderzoek werd gedaan naar aanleiding van het intentiebesluit van het College van Bestuur om een fusie te realiseren met het Kandinsky College Nijmegen. De resultaten van het onderzoek laten in de nabije toekomst en op de langere termijn een aanzienlijk en structureel tekort zien. Het College van Bestuur ziet hiermee het zorgelijk financiële perspectief, dat een belangrijke aanleiding was voor het onderzoek naar de beoogde fusie, bevestigd.

 

Onderzoek

Het onderzoek naar de financiële haalbaarheid van een zelfstandig voortbestaan van het Dominicus College is uitgevoerd door advies- en onderzoeksbureau BMC, gesteund door een begeleidingsgroep met in- en externe financiële deskundigheid. Het bureau onderzocht verschillende prognoses van de leerlingendaling op hun validiteit, om op basis hiervan het financieel perspectief voor de school voor 2025 en daarna zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen. De meest valide gebleken prognose schetst een zeer zorgelijk toekomstperspectief voor de school.

 

Vervolg

Met het afronden van dit onderzoek eindigt de zogenaamde ‘tussenstap’ in het beoogde fusieproces. De komende weken verkent het College van Bestuur met verschillende betrokkenen de mogelijkheid om het haalbaarheidsonderzoek naar de fusie met het Kandinsky College Nijmegen te hervatten. Daarnaast betrekt het bestuur de resultaten van een tweede onderzoek bij afwegingen rond vervolgstappen. Dit onderzoek, waarbij ook de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van @voCampus betrokken is, bekijkt vanuit meerdere invalshoeken hoe wij in het zuid-westelijk deel van de regio tot een duurzaam en financieel gezond scholenaanbod kunnen komen. De resultaten hiervan zijn binnenkort bekend.

 

Achtergrond

De afgelopen jaren is de instroom van nieuwe leerlingen bij het Dominicus College flink gedaald. Deze daling zet zich, onder andere als gevolg van demografie, de komende jaren voort. In dat licht werd in de afgelopen jaren nagedacht over het toekomstperspectief van de school. In maart 2021 nam het College van Bestuur het intentiebesluit om een fusie te realiseren met het Kandinsky College Nijmegen. Op basis hiervan zou op korte termijn een haalbaarheidsonderzoek naar deze fusie worden opgestart. De beoogde fusie leidde tot veel onrust en vragen in de gelederen van het Dominicus College. Een belangrijke vraag die op tafel lag, was of een zelfstandig voorbestaan van het Dominicus College financieel haalbaar zou zijn. Om deze vraag zorgvuldig te kunnen onderzoeken, besloot het College van Bestuur een tussenstap te nemen in het fusieproces en een onafhankelijk onderzoek op te starten.

Bestuur @voCampus

Eindrapportage BMC:  Financiële analyse Dominicus College Toekomstperspectief als zelfstandige school
 

Stand van zaken

- 17 juni 2021 - 

Bij deze informeer ik u graag over de actuele stand van zaken met betrekking tot de onderzoeken die in gang zijn gezet naar aanleiding van het intentiebesluit van het bestuur om te fuseren met het Kandinsky College, genomen in maart 2021. 

Zoals voor de meivakantie is aangekondigd, loopt er op dit moment een onderzoek naar het bestaansrecht van het Dominicus College als zelfstandige school. We spreken hierbij over een tussenstap in het eventuele fusieproces. Deze tussenstap is nodig omdat een aantal ouders en personeelsleden heeft aangegeven dat tot dusver onvoldoende aangetoond is dat het Dominicus College geen zelfstandig bestaansrecht heeft. De uitslag van dit bestaansrechtonderzoek is relevant voor de verdere stappen richting een eventuele fusie. Naast het onderzoek dat in opdracht van het bestuur wordt uitgevoerd, laat ook de MR een onderzoek uitvoeren. We hopen zodoende tot een compleet en gedeeld toekomstbeeld te komen. 

Waar de MR en de schoolleiding elkaar in vinden, is dat we beide ons onderwijs, de begeleiding, de kwaliteit en de identiteit van de school willen behouden. Over de wijze waarop we dat in de toekomst denken te kunnen doen, verschillen wij op dit moment van mening en inzicht. 
 

Uitstel haalbaarheidsonderzoek

Het bestuur van het Dominicus College heeft in april 2021, met goedvinden van de schoolleiding, de intentie uitgesproken om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een fusie met het Kandinsky College, om de kwaliteiten van twee scholen te verenigen in één nieuwe school en daar een duurzame, financieel gezonde school met een eigen, nieuwe profilering van te maken. Het onderzoek hiernaar heet een haalbaarheidsonder-zoek. Dit onderzoek is uitgesteld vanwege de tussenstap. Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer beide onderzoeken (van de MR en het MT) naar het bestaansrecht zijn afgerond. Het onderzoek dat is opgestart vanuit het bestuur wordt uitgevoerd door BMC en wordt gevolgd door een onafhankelijke deskundige.
 

Leerlingen en ouders

In de tussentijd hebben de leerlingen uit de MR een informatiemoment gehad met hun achterban (de leerlingen uit alle leerjaren). Ook de teamcoördinatoren hebben gesprekken gehad met teamraden. Leerlingen hebben goede vragen gesteld en hun eventuele zorgen gedeeld. Maar het is duidelijk dat de meeste leerlingen op dit moment vooral bezig zijn met het afsluiten van dit schooljaar. De ouderraad heeft opheldering gevraagd en gekregen over een aantal zaken die onduidelijk waren. We hebben in goede sfeer met elkaar gesproken over de vragen en zorgen die er zijn. Komende week volgt een extra bijeenkomst waarin we verder met elkaar van gedachten wisselen.
 

Tot slot

We hebben er alle vertrouwen in dat er, wanneer de balans is opgemaakt, niet alleen duidelijkheid komt over de toekomst van de school, maar ook dat we in eenheid en met de energie en betrokkenheid die u van ons gewend bent, de nieuw gekozen koers kunnen inzetten. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte.

Dorine Pepping, rector
 

Tussenstap

- 30 april 2021 - 

Op 30 april 2021 is besloten om een tussenstap te nemen in het fusietraject. Naar aanleiding daarvan is onderstaand persbericht verspreid. 

Dominicus College en Kandinsky College nemen tussenstap in fusietraject

De directies van het Dominicus College en het Kandinsky College en de besturen van de Scholengroep Rijk van Nijmegen en de Alliantie VO hebben gezamenlijk besloten om een tussenstap te nemen in het voorgenomen fusietraject van de genoemde scholen. Deze tussenstap dient om antwoord te geven op belangrijke vragen die leven binnen het Dominicus College, ten einde een constructieve en transparante samenwerking mogelijk te maken. 


Intentiebesluit

Op 24 maart j.l. maakten de besturen van de Scholengroep Rijk van Nijmegen en de Alliantie VO het intentiebesluit openbaar om een fusie te realiseren van het Dominicus College en het Kandinsky College. Directe aanleiding van deze fusie is het teruglopend aantal leerlingen op beide scholen en de wens om inhoudelijk samen te werken aan onderwijsontwikkeling, voor een sterkere profilering in de toekomst. Dit intentiebesluit heeft geleid tot onrust en vragen in de gelederen van het Dominicus College. Een belangrijke vraag die speelt, is of het mogelijk en wenselijk is om het Dominicus College op zelfstandige wijze te laten voortbestaan. Om antwoord te geven op deze cruciale vraag, wordt nu een tussenstap genomen in het fusieproces.


Uitstel onderzoeksfase

Na het intentiebesluit zou, zonder deze tussenstap, een gezamenlijke onderzoeksfase naar de haalbaarheid en wenselijkheid van deze fusie aanbreken. Deze gezamenlijke onderzoeksfase wordt een aantal weken uitgesteld. Deze tijd is nodig om binnen het Dominicus College tot een gedeeld beeld te komen over de ontwikkeling van de financiële situatie en de consequenties daarvan voor onderwijs en organisatie. Indien dit proces het intentiebesluit bevestigt, gaat de gezamenlijke onderzoeksfase van start. Het streven is om hier voor de zomervakantie uitsluitsel over te geven. 


Kandinsky College

Voor het Kandinsky College heeft deze tussenstap geen consequenties. Indien een gezamenlijke toekomst niet tot de mogelijkheden blijkt te behoren, wordt het Kandinsky College niet in haar ontwikkeling bedreigd. De vernieuwbouwplannen vinden doorgang en het profiel Life Science wordt ontwikkeld. Wel kan deze tussenstap leiden tot vertraging van het fusieproces. Beide scholen zien kans op een mooie, gezamenlijke toekomst. 

//Einde persbericht//

Onderzoek naar mogelijke fusie van het Dominicus College en het Kandinsky College

- 25 maart 2021 -

Het College van Bestuur van de Scholengroep Rijk van Nijmegen (SGRvN) en de Alliantie VO hebben de intentie uitgesproken om een fusie te realiseren van het Dominicus College en het Kandinsky College Nijmegen. Een onderzoek naar de haalbaarheid hiervan wordt momenteel gestart. De voorgenomen fusie is deels uit noodzaak geboren, maar biedt tevens vele ontwikkelkansen voor de toekomst.
 

Achtergrond

Al langere tijd hebben de middelbare scholen in Nijmegen en omgeving te maken met een demografische daling van het aantal leerlingen. Deze daling zet naar verwachting door tot 2030. Dit heeft tot gevolg dat schoolorganisaties in toenemende mate onder druk staan en dat het risico op verschraling van het onderwijsaanbod toeneemt. Tegen deze achtergrond kiezen de besturen ervoor om het samengaan van het Dominicus College en het Kandinsky College te onderzoeken. De schoolleiders zien hierin gezamenlijk ontwikkelkansen en hebben beide meer instroom nodig om het huidige rijke onderwijsaanbod te kunnen waarborgen.
 

Dominicus College

Het Dominicus College biedt onderwijs op havo- en vwo-niveau (atheneum en gymnasium). Het onderwijs is eigentijds en ambitieus. Door het aanbod van diverse keuzemogelijkheden zoals projecten, maatwerkuren en keuzeuren, krijgen leerlingen regie over hun eigen leerproces. De school heeft een stevige bètaprofilering en biedt versterkt talenonderwijs. Het Dominicus College heeft een speciale afdeling voor leerlingen met een fysieke beperking of chronische ziekte, de Monnikskap. De slogan luidt: Wijs de wereld in.
 

Kandinsky College

Het Kandinsky College biedt Nederlandstalig en tweetalig onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau (atheneum en gymnasium). Het onderwijs is stevig en innovatief, er is veel structuur en veel aandacht voor de groep. Er wordt veel aandacht besteed aan internationalisering en sport. Leerlingen leren in een veilige, uitdagende en sociale sfeer. Het Kandinsky College beschikt over een ruime, groene campus met veel buitensportfaciliteiten. De slogan luidt: Kandinsky College opent je wereld.
 

Aanvullen en versterken

Een delegatie van beide scholen heeft verkend hoe ze hun eigen, unieke meerwaarde kunnen inzetten voor een sterker toekomstperspectief. Daaruit blijkt dat het Dominicus College en het Kandinsky College elkaar aanvullen op onderwijsvisie en onderwijskundige ambities. De eerste verkenning bracht veel enthousiasme en vertrouwen in de mogelijkheden voor de toekomst. Het College van Bestuur ziet het samengaan van de scholen als kansrijk en van groot belang voor een gezond scholenpalet in Nijmegen en omgeving.
 

Onderzoeksfase

Wij staan aan het begin van de onderzoeksfase naar de haalbaarheid van het voornemen. In dit onderzoek wordt o.a. gekeken naar verwachte leerlingenaantallen, invulling van het onderwijs, betekenis voor de medewerkers, profilering van de school en aanpassing van het gebouw van het Kandinsky College aan de Malderburchtstraat. Het onderzoek en het eventuele fusieproces gaan enige tijd in beslag nemen. Het is de insteek dat er voor de huidige leerlingen en de leerlingen die starten in augustus 2021, de komende twee tot drie jaar niets verandert.
 

PowerPoint-presentatie

Meer informatie vindt u in de PowerPoint-presentatie die tijdens de informatie-avond van 8 april jl. is getoond aan de ouder(s)/verzorger(s). Tijdens de informatie-avond voor ouder(s)/verzorger(s) van de Monnikskap op 12 april jl. werd deze PowerPoint-presentatie getoond.

Vragen?

Hieronder vindt u een overzicht van de veel gestelde vragen. Heeft u verder nog vragen stuur dan een email naar postbus@dominicuscollege.nl
 

Toekomst Dominicus College

De afgelopen jaren is het aantal leerlingen in de regio Nijmegen en het Land van Maas en Waal gedaald. De leerlingdaling speelt ook duidelijk in de regio Zuid- en West-Nijmegen, waar  het Dominicus College is gevestigd. Het Dominicus College heeft het aantal leerlingen dan ook sterk zien teruglopen. In dat licht wordt nagedacht over het toekomstperspectief van de school. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie.

Om meer inzicht te krijgen in de situatie heeft de Stichting @voCampus, het Bestuur waaronder het Dominicus College valt, een tweetal onderzoeken uit laten voeren:

Naar een duurzaam gezond scholenpalet in Zuid- en West-Nijmegen (oktober 2021)
Financiële analyse toekomstperspectief Dominicus College als zelfstandige school (september 2021)

 

Brief Bestuur: advies MR n.a.v. voorgenomen besluit

-2 december 2021-


Hierbij informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de toekomst van het Dominicus College. 
 

Voorafgaand

Op 15 oktober informeerden wij u over het voorgenomen besluit van het bestuur om het Dominicus College per 1 augustus 2024 te sluiten. Achtergrond van dit besluit is een leerlingendaling die opgevangen moet worden in de regio. Daar komt bij dat het Dominicus College een zorgelijke financiële toekomst heeft. Na een uitgebreid traject van overleg en onderzoek is het bestuur tot het voorgenomen besluit gekomen. Het voorgenomen besluit is met een uitgebreide onderbouwing voor advies voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. 


Advies

Dinsdag 30 november ontvingen wij een negatief advies van de MR op het voorgenomen besluit. Dit mede op basis van de resultaten van een door de MR georganiseerde digitale ouderraadpleging, en door het rapport van de Galan Groep, waarover u door de MR bent geïnformeerd. In dit rapport worden drie alternatieve scenario’s voor sluiting van het Dominicus College geopperd. De MR legt de wens op tafel om deze scenario’s verder te onderzoeken. 


Vervolgtraject

De komende periode zal het bestuur zich beraden op het advies en de aangedragen alternatieven. Wij gaan hierover op korte termijn opnieuw in gesprek met de MR, leerlingen, de Raad van Toezicht, collegabestuurders in de regio en rectoren van onze scholen, in het bijzonder de scholen die genoemd worden als (alternatieve) samenwerkings- of fusiepartner. Op basis van deze gesprekken zal het bestuur een vervolgbesluit nemen. 

De zorg voor leerlingen en de continuïteit van het onderwijs hebben voor ons prioriteit. Wij vinden het van groot belang dat de onzekerheid rondom de toekomst van de school zo snel mogelijk beëindigd wordt. Het bestuur bereidt zich voor op verschillende scenario’s. Zodra sprake is van een vervolgbesluit informeren wij u daarover. Daarbij zal ook worden ingegaan op wat deze besluitvorming voor uw kind kan betekenen. 


Tot slot

Wij realiseren ons dat de onrust binnen de school, de onzekerheid en de hoeveelheid informatie die u via verschillende kanalen ontvangt, veel vraagt van leerlingen en ouders. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om de komende tijd zoveel mogelijk ruimte te geven aan vragen en emoties, maar tegelijkertijd te blijven voorzien in een stevig onderwijsprogramma.Wij complimenteren de medewerkers van het Dominicus College voor de continuïteit die zij hierin bieden. De sit-in, door leerlingen georganiseerd op 30 november 2021, zien we als een uiting van grote betrokkenheid bij de school én een signaal waar we gehoor aan geven door in gesprek te gaan en heldere informatie te bieden. Dat zullen wij ook periodiek blijven doen. 

Mocht u meer informatie willen over de achtergronden van het voorgenomen besluit, dan verwijzen wij u naar de website van het Dominicus College. Daar kunt u onder het kopje ‘Toekomst Dominicus College’ onderzoeksresultaten vinden die meer inzicht bieden in de regionale uitdaging om teruglopende leerlingenaantallen op te vangen.

Han Elbers en Hans Schapenk, Bestuur @voCampus
 

Brief Bestuur: interim directie

-12 november 2021-


Op vrijdag 22 oktober heeft de MR van het Dominicus College een motie van wantrouwen afgegeven tegen het MT van de school. Hoewel het bestuur de motie van wantrouwen niet deelt, is besloten om nu te handelen in het belang van de leerlingen, de medewerkers en de voortgang van het onderwijs. Het bestuur heeft daarom, na overleg met de MR, besloten een interim-directie aan te stellen. Bij deze informeren wij u over de benoeming.


Samenstelling interim-directie

De directie bestaat uit drie personen en is gezamenlijk verantwoordelijk voor de opdracht. 


Rector: Gijs van Wijlen

Gijs van Wijlen heeft begin 2021 zijn loopbaan als rector van het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda beëindigd. Daarvoor vervulde hij rollen als docent, directielid en directeur op twee andere scholen. Hij is goed bekend met het soms specifieke karakter van een lyceum. Zijn benadering is sterk gericht op het realiseren van verbinding. 


Conrector, portefeuille bedrijfsvoering: Erick Loermans

Erick Loermans is sinds 2019 werkzaam als directeur van Kandinsky College Molenhoek. Daarvoor was hij ruim 6 jaar verbonden aan de Nijmeegse Scholengemeenschap (NSG), o.a. in de rol van directeur bedrijfsvoering en portefeuillehouder zorg. Erick Loermans is goed thuis in brede bedrijfsvoeringsvraagstukken en combineert zijn werkzaamheden met zijn huidige functie als directeur Kandinsky College Molenhoek.


Conrector, portefeuille personeel en organisatie: Ronald Bertram

Ronald Bertram is momenteel directeur Bestuurs- en servicebestuur binnen @voCampus. Daarvoor was hij ruim 12 jaar werkzaam als hoofd P&O bij bestuursbureau AlliantieVO. Ronald is zeer goed bekend met de HRM portefeuille op zowel regionaal, bestuurlijk, als schoolniveau. Hij richt zijn aandacht vooral op de medewerkers en op de organisatie(ontwikkeling). 

Wij betreuren de onrust, verdeeldheid en onzekerheid die ontstaan is op de school enorm en delen de zorgen die er leven rondom de voortgang van het onderwijs en het welbevinden van leerlingen en medewerkers. Wij stellen alles in het werk om de verbinding en de dialoog te herstellen, ongeacht besluiten over de toekomst van de school. Wij vertrouwen erop met deze interim-directie een stap te zetten in de juiste richting. 

Han Elbers en Hans Schapenk, Bestuur @voCampus
 

Brief Bestuur: Toekomst Dominicus College

-15 oktober 2021 - 


Op 15 september j.l. bent u geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek naar het financieel perspectief van het Dominicus College als zelfstandige school. Dit als tussenstap in het voorgenomen fusieproces met het Kandinsky College Nijmegen. Met deze brief informeren wij u over belangrijke bestuurlijke voornemens rond het Dominicus College en de andere scholen van @voCampus in Zuid- en West-Nijmegen. 


Achtergrond 

De afgelopen jaren is het aantal leerlingen in de regio Nijmegen en het Land van Maas en Waal gedaald. Deze daling zal de komende 5-10 jaar nog doorzetten. De leerlingdaling speelt ook duidelijk in de regio Zuid- en West-Nijmegen, waar drie @voCampus scholen gehuisvest zijn: het Dominicus College, het Kandinsky College Nijmegen en het Mondial College. Met name het Dominicus College heeft het aantal leerlingen sterk zien teruglopen en kent een zeer zorgelijk perspectief voor 2025 en verder. Voor zowel het Mondial College als het Kandinsky College Nijmegen geldt dat zij de ruimte krijgen zich verder te versterken om hun rijke onderwijsaanbod in de toekomst te behouden en te kunnen blijven ontwikkelen.


Dominicus College

In maart 2021 nam het College van Bestuur het intentiebesluit om een fusie te realiseren van het Dominicus College en het Kandinksy College Nijmegen. Deze nieuwe school zou gehuisvest worden in het schoolgebouw van het Kandinsky College aan de Malderburchtstraat, waar vanaf 2022 vernieuwbouw plaatsvindt. Dit intentiebesluit leverde binnen het Dominicus College veel onrust en vragen op, onder andere naar de mogelijkheid om zelfstandig te blijven voortbestaan. Een onafhankelijk onderzoek naar het financieel perspectief van de school onderstreept echter dat de financiële situatie zeer zorgelijk is. 

Adviesvraag MR

Op donderdag 14 oktober heeft het College van Bestuur een voorgenomen besluit tot beëindiging van de school per 1 augustus 2024 gedeeld met de MR. Vandaag is dit voorgenomen besluit formeel ter advisering voorgelegd aan de MR. Een zelfstandig voortbestaan van het Dominicus College na 1 augustus 2024 acht het College van Bestuur uitgesloten. Daarbij is het alsnog opstarten van het haalbaarheidsonderzoek naar een fusie met het Kandinsky College Nijmegen opgenomen als mogelijk  alternatief, mits daarvoor ook voldoende draagvlak bestaat bij de MR van het Kandinsky College. De MR heeft officieel zes weken de tijd om advies uit te brengen en ouders te raadplegen. Het College van Bestuur borgt dat de Monnikskap als specifieke afdeling van een reguliere VO-school vanaf 1 augustus 2024 blijft voortbestaan. 


Verhuizing Mondial College

De bestuurlijke voornemens om zowel de leerlingdaling in de regio Zuid- en West-Nijmegen op te vangen als bereikbaar te blijven voor alle leerlingen van Nijmegen en het Land van Maas en Waal, gaan echter verder dan de muren van het Dominicus College. Het Mondial College bestaat uit twee locaties: de Meeuwse Acker en Leuvensbroek. Het schoolgebouw van het Mondial College aan het Leuvensbroek is de komende jaren toe aan vervanging. Het biedt in de toekomst onvoldoende capaciteit en leent zich niet voor renovatie.Nieuwbouw is erg kostbaar. In het verlengde van het voorgenomen besluit rond het Dominicus College, dient zich een alternatief aan: de verhuizing van Mondial College Leuvensbroek per 1 augustus 2025 naar het gebouw van het Dominicus College aan de Energieweg in Nijmegen. De verhuizing zou gepaard gaan met grondige renovatie om het gebouw aan te laten sluiten bij het onderwijsprogramma van het Mondial College. Met deze verhuizing wordt een forse kostenbesparing gerealiseerd. Een andere belangrijke overweging van de verhuizing is dat @voCampus zo blijft voorzien in een goed bereikbare onderwijslocatie voor de leerlingen uit het Land van Maas en Waal.


Vervolg

Het bestuurlijk perspectief om in Zuid- en West-Nijmegen twee scholen de ruimte te geven zich verder te ontwikkelen, in dat kader het Dominicus College als zelfstandige school te beëindigen en het Mondial College Leuvensbroek te verhuizen naar de Energieweg in Nijmegen, is donderdagavond 14 oktober voor advies voorgelegd aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van @voCampus. De keuze om de gevolgen van leerlingdaling op te vangen door het aantal onderwijsplaatsen in dit deel van de regio structureel te verminderen, draagt immers bij aan het afvlakken van de leerlingdaling en vermindering van de druk op de meeste andere @voCampus scholen. En daarmee aan een gezond scholenaanbod in de regio. Er vindt nog overleg plaats met de medezeggenschapsraden en andere betrokkenen van de genoemde scholen, over de gevolgen voor leerlingen, ouders en medewerkers. Deze krijgen de grootste zorg en aandacht. 

Vanzelfsprekend houden wij u nauw op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 

Han Elbers en Hans Schapenk, Bestuur @voCampus


Eindrapportage BMC Naar een duurzaam gezond scholenpalet in Zuid- en West-Nijmegen 
 

Financieel onderzoek naar toekomst Dominicus College afgerond

-15 september 2021-

 

Het onderzoek naar de financiële haalbaarheid van een zelfstandig voortbestaan van het Dominicus College is afgerond. Het onderzoek werd gedaan naar aanleiding van het intentiebesluit van het College van Bestuur om een fusie te realiseren met het Kandinsky College Nijmegen. De resultaten van het onderzoek laten in de nabije toekomst en op de langere termijn een aanzienlijk en structureel tekort zien. Het College van Bestuur ziet hiermee het zorgelijk financiële perspectief, dat een belangrijke aanleiding was voor het onderzoek naar de beoogde fusie, bevestigd.

 

Onderzoek

Het onderzoek naar de financiële haalbaarheid van een zelfstandig voortbestaan van het Dominicus College is uitgevoerd door advies- en onderzoeksbureau BMC, gesteund door een begeleidingsgroep met in- en externe financiële deskundigheid. Het bureau onderzocht verschillende prognoses van de leerlingendaling op hun validiteit, om op basis hiervan het financieel perspectief voor de school voor 2025 en daarna zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen. De meest valide gebleken prognose schetst een zeer zorgelijk toekomstperspectief voor de school.

 

Vervolg

Met het afronden van dit onderzoek eindigt de zogenaamde ‘tussenstap’ in het beoogde fusieproces. De komende weken verkent het College van Bestuur met verschillende betrokkenen de mogelijkheid om het haalbaarheidsonderzoek naar de fusie met het Kandinsky College Nijmegen te hervatten. Daarnaast betrekt het bestuur de resultaten van een tweede onderzoek bij afwegingen rond vervolgstappen. Dit onderzoek, waarbij ook de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van @voCampus betrokken is, bekijkt vanuit meerdere invalshoeken hoe wij in het zuid-westelijk deel van de regio tot een duurzaam en financieel gezond scholenaanbod kunnen komen. De resultaten hiervan zijn binnenkort bekend.

 

Achtergrond

De afgelopen jaren is de instroom van nieuwe leerlingen bij het Dominicus College flink gedaald. Deze daling zet zich, onder andere als gevolg van demografie, de komende jaren voort. In dat licht werd in de afgelopen jaren nagedacht over het toekomstperspectief van de school. In maart 2021 nam het College van Bestuur het intentiebesluit om een fusie te realiseren met het Kandinsky College Nijmegen. Op basis hiervan zou op korte termijn een haalbaarheidsonderzoek naar deze fusie worden opgestart. De beoogde fusie leidde tot veel onrust en vragen in de gelederen van het Dominicus College. Een belangrijke vraag die op tafel lag, was of een zelfstandig voorbestaan van het Dominicus College financieel haalbaar zou zijn. Om deze vraag zorgvuldig te kunnen onderzoeken, besloot het College van Bestuur een tussenstap te nemen in het fusieproces en een onafhankelijk onderzoek op te starten.

Bestuur @voCampus

Eindrapportage BMC:  Financiële analyse Dominicus College Toekomstperspectief als zelfstandige school
 

Stand van zaken

- 17 juni 2021 - 

Bij deze informeer ik u graag over de actuele stand van zaken met betrekking tot de onderzoeken die in gang zijn gezet naar aanleiding van het intentiebesluit van het bestuur om te fuseren met het Kandinsky College, genomen in maart 2021. 

Zoals voor de meivakantie is aangekondigd, loopt er op dit moment een onderzoek naar het bestaansrecht van het Dominicus College als zelfstandige school. We spreken hierbij over een tussenstap in het eventuele fusieproces. Deze tussenstap is nodig omdat een aantal ouders en personeelsleden heeft aangegeven dat tot dusver onvoldoende aangetoond is dat het Dominicus College geen zelfstandig bestaansrecht heeft. De uitslag van dit bestaansrechtonderzoek is relevant voor de verdere stappen richting een eventuele fusie. Naast het onderzoek dat in opdracht van het bestuur wordt uitgevoerd, laat ook de MR een onderzoek uitvoeren. We hopen zodoende tot een compleet en gedeeld toekomstbeeld te komen. 

Waar de MR en de schoolleiding elkaar in vinden, is dat we beide ons onderwijs, de begeleiding, de kwaliteit en de identiteit van de school willen behouden. Over de wijze waarop we dat in de toekomst denken te kunnen doen, verschillen wij op dit moment van mening en inzicht. 
 

Uitstel haalbaarheidsonderzoek

Het bestuur van het Dominicus College heeft in april 2021, met goedvinden van de schoolleiding, de intentie uitgesproken om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een fusie met het Kandinsky College, om de kwaliteiten van twee scholen te verenigen in één nieuwe school en daar een duurzame, financieel gezonde school met een eigen, nieuwe profilering van te maken. Het onderzoek hiernaar heet een haalbaarheidsonder-zoek. Dit onderzoek is uitgesteld vanwege de tussenstap. Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer beide onderzoeken (van de MR en het MT) naar het bestaansrecht zijn afgerond. Het onderzoek dat is opgestart vanuit het bestuur wordt uitgevoerd door BMC en wordt gevolgd door een onafhankelijke deskundige.
 

Leerlingen en ouders

In de tussentijd hebben de leerlingen uit de MR een informatiemoment gehad met hun achterban (de leerlingen uit alle leerjaren). Ook de teamcoördinatoren hebben gesprekken gehad met teamraden. Leerlingen hebben goede vragen gesteld en hun eventuele zorgen gedeeld. Maar het is duidelijk dat de meeste leerlingen op dit moment vooral bezig zijn met het afsluiten van dit schooljaar. De ouderraad heeft opheldering gevraagd en gekregen over een aantal zaken die onduidelijk waren. We hebben in goede sfeer met elkaar gesproken over de vragen en zorgen die er zijn. Komende week volgt een extra bijeenkomst waarin we verder met elkaar van gedachten wisselen.
 

Tot slot

We hebben er alle vertrouwen in dat er, wanneer de balans is opgemaakt, niet alleen duidelijkheid komt over de toekomst van de school, maar ook dat we in eenheid en met de energie en betrokkenheid die u van ons gewend bent, de nieuw gekozen koers kunnen inzetten. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte.

Dorine Pepping, rector
 

Tussenstap

- 30 april 2021 - 

Op 30 april 2021 is besloten om een tussenstap te nemen in het fusietraject. Naar aanleiding daarvan is onderstaand persbericht verspreid. 

Dominicus College en Kandinsky College nemen tussenstap in fusietraject

De directies van het Dominicus College en het Kandinsky College en de besturen van de Scholengroep Rijk van Nijmegen en de Alliantie VO hebben gezamenlijk besloten om een tussenstap te nemen in het voorgenomen fusietraject van de genoemde scholen. Deze tussenstap dient om antwoord te geven op belangrijke vragen die leven binnen het Dominicus College, ten einde een constructieve en transparante samenwerking mogelijk te maken. 


Intentiebesluit

Op 24 maart j.l. maakten de besturen van de Scholengroep Rijk van Nijmegen en de Alliantie VO het intentiebesluit openbaar om een fusie te realiseren van het Dominicus College en het Kandinsky College. Directe aanleiding van deze fusie is het teruglopend aantal leerlingen op beide scholen en de wens om inhoudelijk samen te werken aan onderwijsontwikkeling, voor een sterkere profilering in de toekomst. Dit intentiebesluit heeft geleid tot onrust en vragen in de gelederen van het Dominicus College. Een belangrijke vraag die speelt, is of het mogelijk en wenselijk is om het Dominicus College op zelfstandige wijze te laten voortbestaan. Om antwoord te geven op deze cruciale vraag, wordt nu een tussenstap genomen in het fusieproces.


Uitstel onderzoeksfase

Na het intentiebesluit zou, zonder deze tussenstap, een gezamenlijke onderzoeksfase naar de haalbaarheid en wenselijkheid van deze fusie aanbreken. Deze gezamenlijke onderzoeksfase wordt een aantal weken uitgesteld. Deze tijd is nodig om binnen het Dominicus College tot een gedeeld beeld te komen over de ontwikkeling van de financiële situatie en de consequenties daarvan voor onderwijs en organisatie. Indien dit proces het intentiebesluit bevestigt, gaat de gezamenlijke onderzoeksfase van start. Het streven is om hier voor de zomervakantie uitsluitsel over te geven. 


Kandinsky College

Voor het Kandinsky College heeft deze tussenstap geen consequenties. Indien een gezamenlijke toekomst niet tot de mogelijkheden blijkt te behoren, wordt het Kandinsky College niet in haar ontwikkeling bedreigd. De vernieuwbouwplannen vinden doorgang en het profiel Life Science wordt ontwikkeld. Wel kan deze tussenstap leiden tot vertraging van het fusieproces. Beide scholen zien kans op een mooie, gezamenlijke toekomst. 

//Einde persbericht//

Onderzoek naar mogelijke fusie van het Dominicus College en het Kandinsky College

- 25 maart 2021 -

Het College van Bestuur van de Scholengroep Rijk van Nijmegen (SGRvN) en de Alliantie VO hebben de intentie uitgesproken om een fusie te realiseren van het Dominicus College en het Kandinsky College Nijmegen. Een onderzoek naar de haalbaarheid hiervan wordt momenteel gestart. De voorgenomen fusie is deels uit noodzaak geboren, maar biedt tevens vele ontwikkelkansen voor de toekomst.
 

Achtergrond

Al langere tijd hebben de middelbare scholen in Nijmegen en omgeving te maken met een demografische daling van het aantal leerlingen. Deze daling zet naar verwachting door tot 2030. Dit heeft tot gevolg dat schoolorganisaties in toenemende mate onder druk staan en dat het risico op verschraling van het onderwijsaanbod toeneemt. Tegen deze achtergrond kiezen de besturen ervoor om het samengaan van het Dominicus College en het Kandinsky College te onderzoeken. De schoolleiders zien hierin gezamenlijk ontwikkelkansen en hebben beide meer instroom nodig om het huidige rijke onderwijsaanbod te kunnen waarborgen.
 

Dominicus College

Het Dominicus College biedt onderwijs op havo- en vwo-niveau (atheneum en gymnasium). Het onderwijs is eigentijds en ambitieus. Door het aanbod van diverse keuzemogelijkheden zoals projecten, maatwerkuren en keuzeuren, krijgen leerlingen regie over hun eigen leerproces. De school heeft een stevige bètaprofilering en biedt versterkt talenonderwijs. Het Dominicus College heeft een speciale afdeling voor leerlingen met een fysieke beperking of chronische ziekte, de Monnikskap. De slogan luidt: Wijs de wereld in.
 

Kandinsky College

Het Kandinsky College biedt Nederlandstalig en tweetalig onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau (atheneum en gymnasium). Het onderwijs is stevig en innovatief, er is veel structuur en veel aandacht voor de groep. Er wordt veel aandacht besteed aan internationalisering en sport. Leerlingen leren in een veilige, uitdagende en sociale sfeer. Het Kandinsky College beschikt over een ruime, groene campus met veel buitensportfaciliteiten. De slogan luidt: Kandinsky College opent je wereld.
 

Aanvullen en versterken

Een delegatie van beide scholen heeft verkend hoe ze hun eigen, unieke meerwaarde kunnen inzetten voor een sterker toekomstperspectief. Daaruit blijkt dat het Dominicus College en het Kandinsky College elkaar aanvullen op onderwijsvisie en onderwijskundige ambities. De eerste verkenning bracht veel enthousiasme en vertrouwen in de mogelijkheden voor de toekomst. Het College van Bestuur ziet het samengaan van de scholen als kansrijk en van groot belang voor een gezond scholenpalet in Nijmegen en omgeving.
 

Onderzoeksfase

Wij staan aan het begin van de onderzoeksfase naar de haalbaarheid van het voornemen. In dit onderzoek wordt o.a. gekeken naar verwachte leerlingenaantallen, invulling van het onderwijs, betekenis voor de medewerkers, profilering van de school en aanpassing van het gebouw van het Kandinsky College aan de Malderburchtstraat. Het onderzoek en het eventuele fusieproces gaan enige tijd in beslag nemen. Het is de insteek dat er voor de huidige leerlingen en de leerlingen die starten in augustus 2021, de komende twee tot drie jaar niets verandert.
 

PowerPoint-presentatie

Meer informatie vindt u in de PowerPoint-presentatie die tijdens de informatie-avond van 8 april jl. is getoond aan de ouder(s)/verzorger(s). Tijdens de informatie-avond voor ouder(s)/verzorger(s) van de Monnikskap op 12 april jl. werd deze PowerPoint-presentatie getoond.

Vragen?

Hieronder vindt u een overzicht van de veel gestelde vragen. Heeft u verder nog vragen stuur dan een email naar postbus@dominicuscollege.nl