Klachten

Regionale klachtencommissie

Wanneer een leerling zich schuldig maakt aan een onregelmatigheid ten aanzien van een examenonderdeel, en het niet eens is met de maatregel of beslissing die de school daar tegenover stelt, kan de leerling beroep aantekenen.
 
In de eerste plaats kan dit door bij de school zelf, bijvoorbeeld bij de examencommissie, bezwaar te maken tegen de beslissing. 
Wanneer de beslissing daarna in stand wordt gehouden door de directeur, kan de leerling tegen de beslissing in beroep gaan bij de regionale  Commissie van Beroep Eindexamens.
 
Deze commissie is, net als de klachtencommissie, ingesteld door de gezamenlijke schoolbesturen van het voortgezet onderwijs in Nijmegen en omstreken en bestaat uit onafhankelijke commissieleden (www.klachtberoepvonijm.nl). De commissie beoordeelt naar aanleiding van de door de leerling en de school ingebrachte argumenten of de beslissing van de directeur gerechtvaardigd is en in stand kan blijven. Wanneer de commissie van mening is dat de beslissing niet gerechtvaardigd is, wordt het beroep gegrond verklaard en vernietigt daarmee de bestreden beslissing. Het oordeel van de commissie is bindend, zodat de school verplicht is om de beslissing na te leven.
 
Een beroep moet worden ingediend door middel van een schriftelijk beroepschrift. De commissie stelt vervolgens de school in de gelegenheid zich te verweren. Wanneer de commissie meer duidelijkheid wenst, kan een hoorzitting worden gehouden waarbij de commissie partijen vragen kan stellen en de partijen over en weer de standpunten kunnen toelichten.
 
De samenstelling en de werkwijze van de commissie is geregeld in het reglement van de  Commissie van Beroep Eindexamens Stichting Geschillenregelingen VO regio Nijmegen. In het reglement is tevens terug te vinden waar en binnen welke termijn een beroep moet worden ingesteld en op welke wijze en binnen welke termijnen de beroepszaak door de commissie wordt behandeld. Voor het reglement wordt verwezen naar de website van de school of naar de website van de Stichting Geschillenregelingen. 

Een beroepschrift moet in beginsel binnen 5 werkdagen nadat de omstreden beslissing schriftelijk aan de leerling is medegedeeld, worden ingediend bij de commissie en dat kan per brief of per email.
 
Per brief:
Commissie van Beroep Eindexamens Stichting Geschillenregelingen VO regio Nijmegen
Postbus 158
6500 AD Nijmegen

Per email naar:
secretariaat@klachtberoepvonijm.nl

Voor meer informatie zie: Reglement klachtencommissie
 

Regionale Commissie voor Beroep voor Eindexamens

Wanneer een leerling zich schuldig maakt aan een onregelmatigheid ten aanzien van een examenonderdeel, en het niet eens is met de maatregel of beslissing die de school daar tegenover stelt, kan de leerling beroep aantekenen.
 
In de eerste plaats kan dit door bij de school zelf, bijvoorbeeld bij de examencommissie, bezwaar te maken tegen de beslissing. 
Wanneer de beslissing daarna in stand wordt gehouden door de directeur, kan de leerling tegen de beslissing in beroep gaan bij de regionale  Commissie van Beroep Eindexamens.
 
Deze commissie is, net als de klachtencommissie, ingesteld door de gezamenlijke schoolbesturen van het voortgezet onderwijs in Nijmegen en omstreken en bestaat uit onafhankelijke commissieleden (www.klachtberoepvonijm.nl). De commissie beoordeelt naar aanleiding van de door de leerling en de school ingebrachte argumenten of de beslissing van de directeur gerechtvaardigd is en in stand kan blijven. Wanneer de commissie van mening is dat de beslissing niet gerechtvaardigd is, wordt het beroep gegrond verklaard en vernietigt daarmee de bestreden beslissing. Het oordeel van de commissie is bindend, zodat de school verplicht is om de beslissing na te leven.
 
Een beroep moet worden ingediend door middel van een schriftelijk beroepschrift. De commissie stelt vervolgens de school in de gelegenheid zich te verweren. Wanneer de commissie meer duidelijkheid wenst, kan een hoorzitting worden gehouden waarbij de commissie partijen vragen kan stellen en de partijen over en weer de standpunten kunnen toelichten.
 
De samenstelling en de werkwijze van de commissie is geregeld in het reglement van de  Commissie van Beroep Eindexamens Stichting Geschillenregelingen VO regio Nijmegen. In het reglement is tevens terug te vinden waar en binnen welke termijn een beroep moet worden ingesteld en op welke wijze en binnen welke termijnen de beroepszaak door de commissie wordt behandeld. Voor het reglement wordt verwezen naar de website van de school of naar de website van de Stichting Geschillenregelingen. 

Een beroepschrift moet in beginsel binnen 5 werkdagen nadat de omstreden beslissing schriftelijk aan de leerling is medegedeeld, worden ingediend bij de commissie en dat kan per brief of per email.
 
Per brief:
Commissie van Beroep Eindexamens Stichting Geschillenregelingen VO regio Nijmegen
Postbus 158
6500 AD Nijmegen

Per email naar:
secretariaat@klachtberoepvonijm.nl

Voor meer informatie zie: Reglement Commissie van Beroep


Meer informatie vindt u ook in de Klachtenregeling en de Klokkenluidersregeling van de @voCampus.