Toekomst

SLUITING DOMINICUS COLLEGE IN 2024


Het College van Bestuur van @voCampus heeft op 16 maart 2022 besloten dat het Dominicus College per 1 augustus 2024 definitief haar deuren sluit. Dit besluit is genomen na zorgvuldige bestudering van de erkende prognoses over leerlingenaantallen, een analyse van de te verwachten kosten en baten, het inwinnen van de adviezen van verschillende adviesbureaus en de input van de medezeggenschap.

De sluiting op termijn is het gevolg van de effecten van een jarenlange sterke daling van de leerlingenpopulatie in Nijmegen en omstreken (nog dit jaar 4,3%). De sluiting is ook het gevolg van het feit dat deze leerlingdaling relatief sterker is bij het Dominicus College. De dalende instroom van leerlingen en het feit dat het Dominicus een relatief kleine school is geworden, zorgt voor financiële problemen en brengt het behoud van divers onderwijs en keuzemogelijkheden op de school in gevaar. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat samenwerking met of overname door andere scholen geen structurele oplossing biedt, en dat een voortzetting van het Dominicus College bestuurlijk niet verantwoord zou zijn.

De leerlingen van de afdeling de Monnikskap worden na 1 augustus 2024 ondergebracht bij het Kandinsky College Nijmegen. Op dit moment vindt vernieuwbouw plaats van de locatie van het Kandinsky College aan de Malderburchtstraat; hier wordt een nieuwe vleugel gerealiseerd voor de leerlingen van de Monnikskap. Instroom voor alle leerjaren van de Monnikskap blijft op elk moment mogelijk.
 

Toekomst voor leerlingen en medewerkers

De overkoepelende onderwijsstichting @voCampus biedt voldoende mogelijkheden om garant te staan voor een goede begeleiding van medewerkers en leerlingen van het Dominicus College. De leerlingen van de huidige bovenbouw (5-6 VWO en 3-4-5 HAVO) kunnen op het juiste niveau en met goede ondersteuning hun diploma behalen op het Dominicus College. Leerlingen die elders hun schoolloopbaan willen voortzetten, eerder dan 1 augustus 2024, worden daarin gefaciliteerd. Leerlingen die per 1 augustus 2024 uitstromen, krijgen gegarandeerd een plek binnen een school van @voCampus. Voor alle docenten en medewerkers van het Dominicus College geldt een werkgelegenheidsgarantie binnen de stichting @voCampus.

................

Rapportage toekomst Dominicus College

Voorafgaand aan het besluit tot sluiting hebben het College van Bestuur van @voCampus en de MR van het Dominicus College een onderzoek te laten uitvoeren naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een aantal mogelijke alternatieve scenario’s. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Galan Groep. De volledige rapportage van dit onderzoek is hieronder terug te vinden.

Rapportage Nadere verkenning scenario's Dominicus College - Galan groep

................

Vragen?

Er is een vraagbaak ingericht waar u terecht kunt met alle vragen naar aanleiding van dit besluit. Voor meer informatie zie: Toekomst>Vraagbaak.